Изходящи

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФИСН през II семестър на академичната 2016/2017 г.

 

ОБЩ БРОЙ ФИНАНСИРАНИ МОБИЛНОСТИ – 10

 

МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ – 500 ЕВРО
Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Име,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобилности, месеци и ОКС Web site с

информация за Еразъм студенти

Краен срок за кандидатстване
БЕЛГИЯ Ghent University

English B2

 

3 Х 5

(Б)

http://www.ugent.be/en/ghentuniv/internationalisation/fci/fci.htm 15.11.2016 Бизнес администрация
ГЪРЦИЯ University of Macedonia

EN B2

2 Х 4,5

(Б)

http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=en/node/94 1.11.2016 Мениджмънт и администрация, маркетинг
ИСПАНИЯ University of Valladolid

ES B1

4×10

(Б)

http://www.relint.uva.es/EN/StudentsGuide/ForeignStudentsGuide-RegistrationAndEnrolment.asp 30.12.2016 Икономика

Бизнес администрация

ФРАНЦИЯ Universite Lille 1

FR B1

(EN B1)

3 x 5 (Б) http://moveonline.univ-lille1.fr/move/moveonline/incoming/procedure.php 15.11.2016 Икономика
  Universite de Versailles

FR B2

2×10

(Б.М)

http://www.uvsq.fr/ 31.10.2016 Бизнес и администрация

 

МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ – 450 ЕВРО

 

Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Име,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобилности, месеци и ОКС Web site с

информация за Еразъм студенти

Краен срок за кандидатстване
ПОЛША Poznan University of Economics and Business 1×5 (Б) http://ue.poznan.pl/en/studies-in-english,c689/incoming-exchange-students,c1078/exchange-students,c1079/ 15.11.2016 Икономика
СЛОВАКИЯ University of Bratislava

EN B1

2×5

(Б,М,Д)

www.euba.sk/Erasmus 15.05.2017 Икономика

Бизнес администрация

 

 

 1. I. Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички студенти на Факултет по икономически и социални науки, (редовна или задочна форма; ОКС бакалавър, магистър или доктор), които отговарят на следните задължителни изисквания:

 • обучаващите се по ОКС бакалавър да НЕ са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в Двустранното споразумение с чуждестранния университет има договорирана такава позиция (М или Д).
 • не са осъществили мобилност с цел обучение по програма Еразъм в предходни години, независимо от ОКС, по която са се обучавали тогава, както и независимо от висшето училище, чрез което са осъществили мобилността. Студентите, участвали в Еразъм практика имат право да кандидатстват и за мобилност с цел обучение. Нямат право на участие семестриално завършили курса на обучение студенти (Б или М).
 • да имат минимален среден успех от следването до момента Мн. добър 4.50, който се изчислява въз основа на приложената Академична справка (или справка от инспектора на специалността за успеха на студента). Студенти – бакалаври, записани в по-горен курс с повече от един невзет изпит нямат право на участие в Програмата. При изчисляване на средния успех на такива студенти оценката по дисциплината, по която не е положен успешно изпит, се отчита като Слаб 2;
 • за магистрите, обучаващи се в първи семестър за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите – оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
 • да владеят много добре езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;
 • чуждестранните студенти, обучаващи се във факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм ако:

– са  граждани на държава, участваща в Програмата “Учене през целия живот“

– имат официален статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци. Тези чуждестранни студенти, които нямат такъв статут, могат да осъществят мобилност само при наличие на неусвоени средства.

            Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други легитимни и одобрени участници.

 

 1. Документи за кандидатстване
 1. Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение;
 2. Уверение от Учебен отдел за актуален студентски статус, което да съдържа формата, курса и образователната степен на обучение;
 3. Академична справка за успеха от следването до момента (минимум 4,50). Докторантите представят копие на заповедта им за зачисляване като докторанти.
 4. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво на владеене на езика В2 (ако притежават такъв).

Документи се подават до 28.10. 2016 г.  в Деканата на факултета.

 

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на факултета по бал, който се образува от :

 1. Среден успех от обучението до момента на база академичната справка (не по-нисък от Мн. добър 4.50).
 2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език Мн. добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които:

– са завършили езикова гимназия. Прилага се копие от дипломата.

– притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език. Прилага се копие на Сертификата.

В случай, че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4.50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език.

 

Дата за провеждане на изпит по чужд език: 02 – 04.11.2016г. (допълнително ще бъдат съобщени на сайта на ФИСН)

Класирането на студентите се извършва по низходящ бал и по реда на посочените чуждестранни университети (в случай на повече от един желаещ). Балът се формира като сума от средния успех от обучението до момента (не по-нисък от Мн. добър 4.50) и оценката от изпита по чужд език (не по-ниска от Мн. добър 4.50).

Независимо от реда на посочените в молбата желани дестинации, кандидатите с по-висок бал се класират с предимство.

Избраните студенти, както и резервите (ако има такива), се вписват в селекционния протокол. При равен бал предимство имат кандидатите с по-висок среден успех от следването. Кандидатстващите студенти се уведомяват за резултата от селекцията непосредствено след избора.

Одобрените за участие в програма ЕРАЗЪМ+ студенти получават статут на Еразъм-студент, чиито права и задължения са посочени в Студентската харта “Еразъм+”.