Споделяне на възможности и перспективи за бизнеса в прехода към кръгова икономика

Асоциация за развитие на София (АРС), Клийнтех България – Регионален хъб мениджър за България на Европейския институт за иновации и технологии – КИК Климат и Национален център по обществено здраве и анализ към Министерството на Здравеопазването организираха събитие на тема „Кръгова икономика – Възможности и перспективи за бизнеса в България“.

Събитието се проведе на 7 юли 2021 г. в сграда Бизнес Инкубатор на София Тех Парк и беше открито от Марияна Хамънова – изпълнителен директор на Клийнтех. Снежина Гъбова от АРС представи дейностите на Асоциацията и по-специално работата по проекти ИНОЕЪР, ЦИЦЕРОНЕ, ТРАНСФРОМ и CityZen.

Експерти по съответните теми представиха кръговата икономика през призмите на националните приоритети, биоикономиката и политиките на Европейския съюз. Г-н Желяз Енев от Министерството на икономиката говори за мястото на кръговата икономика в Стратегията за МСП 2021-2027 г. и представи процеса на актуализация на новата Стратегия за интелигентна специализация на България 2021-2027 г.

От своя страна, Проф. Красимира Кънева, Селскостопанска академия, изтъкна развитието и тенденциите в биоикономиката и селскостопанския сектор в България. Като финал, Др. Бернард Гиндроз, N- Able – Франция, представи чрез видео връзка от разстояние инструментите и политиките на сближаване за подкрепата на Европейския съюз в прехода към кръгова икономика.

Това е първото от поредица събития, организирани от Регионалния хъб на КИК Климат в София.