Правен и етичен анализ на „Зелен обществен транспорт при поискване“

В рамките на проект INNOAIR – „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ и по-конкретно в изпълнение на Специфична цел 1 – Въвеждане на иновативни решения за мобилност за намаляване на влиянието върху качеството на въздуха на трафика от приходящи от периферните квартали с цел работа към централните градски части, беше изготвена Рамка на правните и етични аспекти на „Зелен обществен транспорт при поискване“, включваща:

I. ПРАВЕН АНАЛИЗ, обхващащ: (1). Действащата нормативна уредба – директиви и регламенти на Европейския съюз; (2). Наредби и др. актове на Столичен общински съвет и нормативни актове на други общински съвети от страната или от други страни, свързани с предоставянето на услуги по обществен транспорт; (3). Опита на европейски градове при въвеждането на „Oбществен транспорт при поискване“ и „Зелен обществен транспорт при поискване“; (4). Различни модели, съдържащи предложения за изменение в нормативната уредба с цел създаване на условия за въвеждане на зелен обществен транспорт при поискване.

II: ЕТИЧЕН АНАЛИЗ, съдържащ: (1). Анализ на етичните аспекти при реализация на инициативата „Зелен обществен транспорт при поискване“; (2). Идентифициране на етични проблеми, които създадат рискове и етични конфликти; (3). Идентифициране на заинтересованите групи и определяне на техните интереси; (4). Очакванията на широката публика, отчитане на възможните целеви групи и заинтересованите страни при реализирането на инициативата.

Не всички етични кодекси и правила са достъпни до широката публика и обществеността, в т.ч. потребителите на услуги, а това е от особена важност за гарантиране на етичните стандарти при реализация на инициативата „Зелен обществен транспорт при поискване“. Очакваните ползи от инициативата подлежат на широк диалог със заинтересованите страни, а прокламирането на основните етични принципи е гаранция за минимизиране на възможностите за възникване на проблеми и конфликти от етично естество.

Анализът на етичните аспекти на инициативата „Зелен обществен транспорт при поискване“ и отчетените в него възможни етични проблеми и рискове ще допринесе за ефективното ангажиране на заинтересованите страни, вкл. идентифицираните целеви групи, ще създаде атмосфера на подкрепа и “социално одобрение” за изпълнението на „Зелен обществен транспорт при поискване“ и зависи от взаимното доверие, уважение и прозрачност в комуникацията между партньорите и заинтересованите по проекта ѝ страни. Ето защо е важно заинтересованите страни, особено потенциалните крайни потребители, да бъдат активно включвани, вкл. да се наблегне на възможностите за интерактивност на участието им.

Важна роля за положителната обществена нагласа и реализация на инициативата е и прокламирането и спазването на утвърдените етични стандарти от различните партньори, отговорни за това.

В тази връзка, ключов приоритет за “Център за градска мобилност” ЕАД и останалите основни заинтересовани страни, отговорни за реализация на инициативата, следва да бъде поддържането на прозрачен и конструктивен диалог, насочен към предоставяне на информация и намиране на решения на възникнали въпроси, идентифицирани съвместно със заинтересованите групи, както вътре, така и извън организациите. Комуникацията с тях гарантира, че интересите на основните заинтересовани страни са взети под внимание и, че са разгледани всички взаимноизгодни варианти, което от своя страна ще допринесе за избягването или минимизирането на социалните рискове при изпълнение на инициативата, както и за нейното дългосрочно приемане от широката общественост.

Правния и етичен анализ на „Зелен обществен транспорт при поискване“ можете да разгледате ТУК.