Йордан Христосков

 

  1. Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

Проф. д-р Йордан Атанасов Христосков; e-mail: jhristoskov@yahoo.com; телефон: 0888951907; кабинет 126; всеки понеделник 12.00 – 13.00

  1. Преподавателска дейност – какви учебни дисциплини води със студентите);

Води следните учебни дисциплини:

бакалаври: Социална политика; Социално осигуряване; Академично писане и работа с информационни източници;

магистри: Социална политика на бизнес организациите.

  1. Научни интереси – описание на областта и темите за изследване

Социална политика и социална инфраструктура; Социално и здравно осигуряване; Пазар на труда; Регионална икономика и регионално развитие; Краеведчество.

  1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти – да се сложи линк към профила в Research Gate, където всеки да си актуализира информацията

 

 

Научни трудове (2010 – 2017 г.)

Монографии

Христосков, Й. 2010. Реформите в социалното осигуряване (предизвикателства и решения),София, Изд. на ВУЗФ, стр. 419, ISBN 978-954-8590-11-2

Христосков, Й. 2012. Социалното осигуряване в периодите на икономическо развитие, глава 3. стр. 126 – 194.  В: Пазарът на труда и социалната защита в икономическото развитие на България (1990 – 2011), колективна монография с автори Цанов, В., Г. Шопов, И. Белева, Й.Христосков, П. Луканова,  София, Академично издателство „Проф. М. Дринов“, стр. 331, ISBN 978-954-322-537-8

Христосков, Й. 2017. Социалното осигуряване – еволюция в принципите, емпиричен анализ, реформи и перспективи на хоризонт 2020, глава 3 стр. 131 – 153; 165 – 192. В:  Пазарът на труда и социалната защита на хоризонт 2020, колективна монография с автори Цанов, В., Шопов, Г., Белева, И., Христосков, Й., София, Академично издателство „Проф. М. Дринов“,  287 стр. ISBN 978-954-322-897-3

 

Студии

 

Hristoskov, Y.,  2010. Pension Reforms in Central and Eastern European CountriesDevelopments and Challenges. Стр.   в: “Transition in Labour: Social Security and Social Dialogue”. София, 2010. Изд. Сиела,  ISBN 978-954-25-0653-0.

 

Христосков, Й., 2011. Осигуряването при безработица (сравнителен анализ и възможности за развитие на допълнително доброволно осигуряване), стр. 175 – 236. Годишник на ВУЗФ т.7, София 2011, изд. на ВУЗФ,  ISSN 1312-7918

 

Статии в издания в чужбина

 

Христосков, Й., 2015. Основные проблемы пенсионного обеспечения – Болгария и европейские практики. (стр. 13 – 17) ВЕСТНИК. № 12 [13]. Москва, 2015, Изд. Международная ассоциация пенсионных и социальных фондов

 

Hristoskov, Y. Shopov, G. 2016. Social Safety Net Reforming – the Main Lessons Learned from the Bulgarian Experience. Vietnam’s Socio-Economic Development (VSED), No.87, October 2016, pp. 42-55.   ISSN 0868-359X, Vietnam Institute of Economics – Vietnam Academy of Social Sciences.

 

Статии в издания в България

 

Христосков Й., Шопов Г. 2017. Социалните трансфери срещу бедността и неравенството. Списание на БАН. кн.2, с.19-28.

 

Hristoskov, Y., 2017. The Stress Tests Have Been Passed – What Next? Investor Digest,

01,2017, p. 28 – 29

Христосков, Й. и други,  2015. Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца в България, стр. 31 – 48. Сп. Население 1/2016. София: Издателство на БАН. ISSN: 0205-0617  (в съавторство).

Христосков, Й.,  2014, Същност, класификации и статистически анализ на инфраструктурата на територията.  сп.  Статистика, № 2, 2014,  стр. 9 -46

 

Христосков, Й. 2010. Плоският данък (митове и реалности),   стр. 54 – 60, сп. Икономически алтернативи, бр. 5, 2010г.,  издателство на УНСС.

 

Доклади публикуван в сборник трудове от  конференции

 

Христосков, Й., 2016, Българският прочит  на принципите на социалното осигуряване, стр. 50 – 60. В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното законодателство. Осигурителна ли е българската осигурителна система. София , 2016 . Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,  ISBN 978-954-07-4188-8

Христосков, Й., 2016,  Законови промени и проекти за продължаващи реформи в осигурителната система (2015 – 2016 г.) – цели, съдържание, рискове., стр. 126 – 136. В: Застрахователният и осигурителният пазар: визия, приоритети и очаквания за управление на промяната, Свищов,  2016. Академично издателство „Ценов“,  ISBN 978-954-23-1193-5

Христосков, Й., 2016, Фискална консолидация и социални императиви, стр. 243 – 253.  В: Алтернативи на икономическото развитие през XXI век. София, 2016, Клуб Икономика 2000. ISBN: 978-954-91138-3-2

 

Христосков, Й., 2015, Пазарна реализация на дипломираните икономисти по специалността „Макроикономика, стр. 36 – 4, В: Научни трудове на факултета по икономически и социални науки, том № 10. Пловдив, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“.

 

Христосков, Й, (2015). Рискови профили на пакета от мерки за усъвършенстване на пенсионния модел и за развитие на пенсионната система в България –  публикуван на сайта  на Лабораторията по управление на риска, Нов български университет. Май 2015 г. (http://riskmanagementlab.com/bg/index.php)

 

Христосков, Й, (2015). Трудови ресурси, заетост и безработица – публикуван на сайта на Лаборатория за управление на риска, Нов български университет, Февруари 2015 г. (http://riskmanagementlab.com/bg/index.php)

Христосков, Й., 2014, Пенсионният модел на България в прокрустовото ложе на политиците, стр. 405 – 426. В: Юбилеен сборник, посветен на 80 – годишнината на проф. д.ю.н. Васил Мръчков,  София, 2014, ИК „Труд и право“

Христосков, Й, (2015). Инфраструктурата на териториалните единици – като фактор за икономически растеж, с. 23-50.  В Сборник Икономически растеж: стимули и ограничители. Международна конференция. 6-7 октомври 2014 г., София, ГорексПрес, ISBN 978-954-616-258-8

Христосков, Й., 2012, Развитие на социалното осигуряване в България и промените в макроикономическата среда (емпиричен анализ 1990 – 2010 г.), стр. 101 – 109,  в: Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната, София, 2012. Изд. Авангард Прима, ISBN 978-954-323-994-8

Христосков, Й., 2011,  Социалното осигуряване и фазите на икономическия цикъл (теоретични аспекти и емпирични данни), стр. 128 – 137. В: Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж, Свищов, 2011,  Академично издателство „Ценов”, ISBN 978-954-23-0677-1 (т. 1)

Христосков, Й., 2010, Усъвършенстване на институционалната структура на социалното осигуряване. В: Глобални, национални и корпоративни процеси и политики през посткризисния период: очаквания, предизвикателства, решения и застраховането и осигуряването, Свищов, 7 – 8 октомври 2010г.

 

Учебници

Христосков, Й.,2010. Осигурителен пазар и осигурителни продукти (теория и практики), София, 2010. Изд. на ВУЗФ, с. 194, ISBN 978-954-8590-10-5 – учебник за студенти.

 

Научно-популярни книги

 

Христосков, Й., 2011.  20 години в окото на бурята (интервюта, публицистика, становища).  София 2011, Изд. Труд и право, С. 2011г., стр. 514,  ISBN 978-954-608-185-8

Христосков, Й., 2017. История на Сатъ Бегово (с. Милево – Пловдивско), София, 2017. Издателство МТ Студио, ISBN 978-619-188-136-9

 

 

 

 

 

Проекти

 

Проект “Предизвикателства и бариери пред задълбочаване на интеграционните процеси за новоприетите страни членки на ЕС (на примера на България).Финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (Член на екипа)

 

 

 

Проект „Изготвяне на Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)”, реализира се по решение на Министерски съвет по договор с  Български енергиен холдинг. (Член на управляващия екип)

 

Име: „Изготвяне на Стратегия за преодоляване на демографската криза в България”

Източник на финансиране: Министерски съвет на Р. България (член на екипа)

 

Проект “Цели, приоритети и политики за изпълнение Стратегията за демографско развитие на Република България”, по поръчка на заместник-министър председателя и министър на труда и социалната политика, по договор № ДУ-22/22.06.04.2015 г., сключен между МТСП и БАН

Участници  ИИИ на БАН и Институт за изследване на населението и човека при БАН. Срок на изпълнение (от – до): 06.04. 2015 – 05.09.2015 г.

 

Проект „Национални и регионални измерения на пазара на труда и жизнения стандарт в България“. Дати: 01.11.2016 г. – 01.11.2018 г. Финансиран от: бюджета на ИИИ-БАН. (член на екипа)

 

 

Проект  „Пазарът на труда и социалната защита на хоризонт 2020“

Дати: 01.03.2014 г. – 01.11.2016 г. Финансиран от: бюджета на ИИИ-БАН. (член на екипа)

 

Име: „Териториални различия в социално-икономическото развитие на България ”

Дати: 01.11.2011 – 01.03.2014 г. Финансиран от: бюджета на ИИИ-БАН. (член на екипа)

 

Проект „Провеждане на оптимизация в държавните институции”, обособена позиция ІІ – „Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на оптимизация в системите на НЗОК и НОИ”. Проектът е    реализиран с безвъзмездната финансова помощ на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. (Научен консултант на проекта – 2013 г.)

 

Проект „Сигурност на закона, гъвкавост чрез колективно трудово договаряне“, изпълняван от КНСБ с финансовата помощ на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013г. (член на изследователския екип – 2009 – 2010 г.).

Проект Животозастрахователни и осигурителни продукти – изследователски план на ВУЗФ  (член на изследователския екип – 2009 – 2011 г.)

Проект „Пазарът на труда и социалната защита в България в икономическия цикъл”, Финансиран от: бюджета на ИИИ-БАН. Период на изпълнение 01.02.2009 – 31.10.2011 г. (Ръководител на проекта)