Иванка Костова

 

 1. Лична информация

Име: Иванка Милкова Костова

Имейл: vanjakostova@hotmail.com

Телeфон: 0887674962

Кабинет: 128

Приемно време: понеделник 10,15-11,15

 1. Преподавателска дейност:

 Цени и ценова политика

      Стокови борси и борсова търговия

      Продуктова политика

      Международни пазари и цени

      Капиталови пазари

 1. Научни интереси

Ценова политика и борсова търговия

 

 1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

 

                                                НАУЧНИ ТРУДОВЕ

 

на проф.д-р Иванка Милкова Костова

за периода 2013-2017 г.

 

 

 1. МОНОГРАФИИ

 

 1. Костова-Пикет,Д., И. Костова, 2017, Ценообразуване с увереност, изд.

РИК „Искра М-И”, ISBN 978-619-7095-20-3, стр.228

 1. НАУЧНИ СТАТИИ

 

 1. Костова, И., Финансовата стойност, която предлагате на клиента си, Научни трудове, КИА, ISSN 1313-8472, 2013
 2. Костова, И., М., Мавродиева, Бизнес профил на Лондонска метална

                борса, Научни трудове, КИА, ISSN 1313-8472, 2013

 1. 4. Костова, И., Т. Димитрова, Взаимодействие между цената и другите

                елементи на маркетинг микса, ISSN 978-619-90178-1-4, 2014

5.Костова, И., Преглед на процеса на ценообразуване, Научни трудове,

КИА,    ISSN   1313-8472, 2014

 1. 6. Костова, И., Основите на ценообразуването, Научни трудове, ВУСИ,

ISSN  1313-8472, 2015

7.Костова, И., Инструменти за ценообразуване, асоциирани с метода

                „разходи-плюс”,  ВУСИ, Юбилеен сборник,  ISBN 978-619-7343-

00-7, 2016, стр.72

 1. 8. Костова, И., Какво прави ценообразуването успешно?, ВУСИ, Сборник

с доклади от международна конференция на тема: „Съвременни

заплахи за сигурността на Европа”, ISBN  978- 954-92776-0-9,

2016, стр.368

 1. Костова, И., Ценови войни – предвиждане, предотвратяване и

                    справяне с тях (но само ако се налага), НТ, ВУСИ, ISSN 2367-

8798, 2016

 1. Костова, И., Замени навика да намаляваш цените с малко увереност,

Политика и сигурност, ВУСИ, 2017, ISSN 2535-0358,1бр.

11.Костова, И., Прилагане на една от трите стратегии на ценообразуване,

Политика и сигурност, ВУСИ, 2017, 3бр.

11.Костова-Пикет, Д.,Костова, И., Как да идентифицирате поведението

на  купувача, Политика и сигурност, ВУСИ, 2017, 4бр.

 

 

ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ

 

12.Костова, И., Т. Димитрова, Взаимодействие между цената и другите 

                елементи на маркетинг микса, доклад на Международна научна

конференция, „Източноевропейският преход и социално-

икономическото разслояване”, 2013

 1. Костова, И., Какво прави ценообразуването успешно? доклад на

Международна научна конференция „Съвременни заплахи за

сигурността на Европа”, 2016

 

 

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

 

след първата хабилитация до 2012г.

 

І.  МОНОГРАФИИ

 

 1. Костова, И., Управление на ценообразуването, РИК „Искра М-И”

Стара Загора, ISBN 978-954-9383-85-0, 2011, 180 стр.

 1. 2. Костова, И., Ценови стратегии за малкия бизнес, РИК „Искра М-

И” Стара Загора, ISBN 978-954-9383-92-8, 2012, 162 стр.

 

 1. УЧЕБНИЦИ

 

 1. Костова,И., Д.Костов, Стокови пазари и търговски сделки, SON-

CAR Universe, ISBN 954-9887-15-4,1999, стр.193

 1. 4. Костова,И., Д.Костов, Стокови борси и борсова търговия, ИМН,

ISBN 954-9520-37-4, 2000, стр. 255

 1. Костов, Д., И.Костова, Международна търговия, Искра-М-И,

ISBN 978-954-9383-67-6, 2008, стр.332

 1. Костова, И., Цени и ценова политика, 2010, Алфамаркет,

ISBN 978-954-9443-40-0, стр.164

 1. 7. Костова, И., Д.Костов, Стокови борси и борсова търговия, 2011,

ISBN 978-954-9443-42-4, второ изд.СД „КОНТРАСТ”,

стр.156

 

III. НАУЧНИ СТАТИИ

 

 1. Калинова Щ., И. Костова, Biological and Economic Effectiveness of Some Herbicides Used in Tobacco Production, Bulgarian Journal of Agricultural Science, ISSN 1310-0351, 2, 1996, стр.163
 2. Костова И., Щ. Калинова, Икономическа  ефективност  от приложението на физиологично активни вещества при тютюна, Икономика и управление на селското стопанство, ISSN 0205-3845, 4, 1996, стр. 35
 3. Костова И., Е. Апостолова,   Икономическа   оценка  на технология за производство на тютюн Бърлей на леки почви, Икономика и управление на селското стопанство,ISSN 0205-3845, 5, 1996, стр. 35
 4. Костова И., Economic evalution  of  a  technology  for burley tobacco growing on light soils, Bio technology, ISSN 0205-2067, 3, 1996, стр. 76
 5. Костова И., Д. Генчев, Г. Балев, Икономическа оценка на тютюносушилня СТБС, Икономика и управление на селското стопанство, ISSN 0205-3845, 3, 1997, стр. 38
 6. Костова И., Г. Куртева, Икономическа ефективност на сортове и линии ориенталски тютюн от произходи Устина и Харманли, Икономика и управление на селското стопанство, ISSN 0205-3845, 4, 1997, стр. 47
 7. Костова И., Щ. Калинова, Определяне икономическия праг на вредност на едногодишните плевели при тютюн Виржиния,Икономика и управление на селското стопанство, ISSN 0205-3845, 5-6, 1997, стр. 56

15.Костова И., Щ. Калинова, Икономическа оценка на резултатите от намаляване броя на обработките при използване на хербициди при ориенталски тютюн, Икономика и управление на селското стопанство, ISSN 0205-3845, 7-8, 1997, стр. 49

 1. Костова И., Хр. Бозуков, Икономическа  ефективност  на технология за борба с висшия цветен коренов паразит по тютюна – синя китка, Икономика и управление на селското стопанство, ISSN 0205-3845, 2, 1998, стр. 31
 2. Костова И., Ат. Димитров, Икономическа  ефективност  на нова технология за борба с вредителите при тютюн Виржиния, Икономика и управление на селското стопанство, ISSN 0205-3845, 3, 1999, стр. 24

18.Костова И. Направление на финансово-счетоводното изследване на стопанската дейност и измерители на ефективност, Научни трудове, 1, ПУ, 2000, стр. 121

 1. Костова И., Функционални системи на стоковата борса, Икономика и управление на селското стопанство, ISSN 0205-3845, 3, 2001, стр. 37
 2. Костова И., Видове сделки на стоковата борса, Икономика и управление на селското стопанство, ISSN 0205-3845, 2, 2001, стр.45
 3. Костова И., Основни стратегии на стоковата борса, 2, Научни

трудове, ПУ,  2001, стр.327

 1. Костова И., Стратегия на ценообразуване, 3, Научни трудове

,ПУ, 2004, стр. 89

 1. Костова И, Влияние на разходите върху ценообразуването,

Икономика и  управление на с.с., ISSN 0205-3845, 2, 2004,

стр.32

 1. Костова И, Пазарноориентирано ценообразуване, Икономика и

управление  на с.с., ISSN 0205-3845, 3, 2004, стр.31

 1. Костова И., Сегментирано ценообразуване, 4, Научни трудове,

ПУ, 2006, стр.230

 1. 26. Костова И., Д. Спасова, Бизнес профил на Токийска зърнена борса, сборник “Предизвикателствата на пазара през XXІ век”, 2006, стр.91
 2. Костова И., Н. Шилева, Ню Йоркска Памучна борса, доклад, Колеж Телематика, 2006
 3. Костова И., Жизнен цикъл на цената, ISSN 1312-2428, 4,

сп.”Икономика”, 2006,  стр.93

 1. 29. Костова И., Ценообразуване на маркетинговия микс, ISSN 1313-227X, 5, Научни трудове, ПУ, 2007, стр.172
 2. Костова И., Конкурентни предимства – поставяне основите на една печеливша стратегия, 4, сп. “Икономика”, ISSN 1312-2428, 2007, стр.89
 3. Костова И., Ценообразуване срещу конкуренцията, сп.

„Икономика”, 3, ISSN 1312-2428, 2008, стр. 92

 1. Костова И., Влияние на цената върху решението за покупка, сп. „Икономика”, 2, ISSN 1312-2428, 2009, стр. 92

33.Kostova I., Pricing Psychology, Trakia Journal of Science, ISSN 1313-7050, 1, 2010, стр.158

 1. 34. Kostova, I, Measuring price sensitivity, Trakia Journal of Science, 3, ISSN 1313-7069, 2010, стр.172
 2. Kostova, I., Costomer negotiation, Trakia Jurnal of Scence, 4, ISSN 1313-7069, 2011, стр.185
 3. Костова, И., Модели на ценообразуване, Научни трудове, КИА, ISSN 1313-8472, 2011

37.Костова, И., Методи на ценообразуване в малкия бизнес, Научни трудове, КИА, ISSN 1313-8472, 2012, стр.48

 1. Калинова Щ., И. Костова, Висока икономическа ефективност на Стомп 33 ЕК при ориенталския тютюн, Български тютюн, 1, 1996, стр. 26
 2. 39. Костова, И., Финансовата стойност, която предлагате на клиента си, Научни трудове, КИА, ISSN 1313-8472, 2013
 3. Костова, И., М.Мавродиева, Бизнес профил на Лондонска метална

               борса, Научни трудове, КИА, ISSN 1313-8472, 2013

 1. 41. Костова, И., Т. Димитрова, Взаимодействие между цената и другите

                елементи на маркетинг микса”, Научни трудове, КИА, ISSN 978-

619-90178-1-4, 2014

42.Костова, И., Преглед на процеса на ценообразуване, Научни трудове,

КИА,    ISSN     1313-8472, 2014

 1. 43. Костова, И., Основите на ценообразуването, Научни трудове, КИА,

ISSN                   , 2015

44.Костова, И., Инструменти за ценообразуване, асоциирани с метода

                „разходи-плюс”…..ПРОЕКТ

 

 1. ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ

 

 1. 45. Костова И., Д. Спасова, Бизнес профил на Токийска зърнена борса,доклад на Национална научна конференция на тема “Предизвикателствата на пазара през XXІ век”, 2006

46.Костова И., Психологично ценообразуване, доклад на Международна научна конференция „Бизнесът и развитието на регионите”, 2009

47.Костова, И., Измерване на ценовата еластичност, доклад на

Юбилейна  научна конференция с международно  участие

„Качество, иноваци, мобилност”, 2010

48.Костова, И., Договорно ценообразуване, доклад на

Международна научна конференция „Бизнесът и

развитието на регионите”, 2011

49.Костова, И., Т. Димитрова, Взаимодействие между цената и другите 

                елементи на маркетинг микса”, доклад на Международна научна

конференция, „Източноевропейският преход и социално-

икономическото разслояване”, 2013

 

 

 

 1. НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ

 

 1. Икономически мерки за финансово стабилизиране и увеличаване производството на тютюн през 1996, 1996, И. Костова
 2. 51. Анализ на фактическите и теоретични средни добиви за периода 1963 – 1996 г по типове и произходи тютюн. Прогнозен добив, 1996, И. Костова
 3. Разработване на минималните изкупни цени на тютюна, 1996, И. Костова
 4. 5 Икономическа ефективност на основни фактори, 1996, И. Костова

54.Установяване на нормативи, размер и структура на производствените разходи в тютюнопроизводството, 1996, И. Костова

55.Инвестиционен бизнес проект за производство на тютюн Виржиния, 1997, И. Костова

 1. Анализ на фактическата себестойност за основните типове и произходи тютюн, 1997, И. Костова
 2. 57. Програма за модернизация производството на тютюн Виржиния, 1999 г., И. Костова, Е. Апостолова, Б. Стоянов.
 3. 58. Изграждане на интегрирани платформи за онлайн хетерогенни пазари – към НФ Научни изследвания на ПУ, 2005-2006, Сандалски,М, Костова, И, Илиева, Г.
 4. Изследване и оптимизация на поведението на търговски агенти в среда на електронен аукцион, към НФ Научни изследвания на ПУ, 2007-2008, Сандалски,М, Костова, И, Илиева, Г.

 

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

 

до първата хабилитация преди 2012г.

 

 1. ДИСЕРТАЦИЯ

 

1.Костова, И., Усъвършенстване нормативната база за проектиране и

изграждане на промишлени насаждения от дървесни овощни

видове, 1987

 

 1. II. МОНОГРАФИИ

 

 1. 2. Михайлов М., И. Костова, Инвестиционният процес   в селското стопанство, Земиздат, 1987

 

III. НАУЧНИ СТАТИИ

 

 1. 3. Кринков Х., И.  Костова,  Ефективност  на  капиталните вложения  в  овощарството,  Икономика на селското стопанство, 1, 1986, стр.116,
 2. 4. Костова И., Х. Кринков, Усъвършенствуване на нормативната база за възпроизводството на насажденията в овощарството, Икономика на селското стопанство,2, 1986, стр.100
 3. 5. Кринков Х., И.   Костова,   Тенденции,   устойчивост и прогнозиране на средните добиви в овощарството, Икономика на селското стопанство, 8, 1987, стр.124
 4. 6. Кринков Х., И. Костова, Зависимост между средния добив и размера на вложенията при производството на ябълки, Икономика и управление на селското стопанство, 1, 1988, стр.68
 5. 7. Кринков Х., И. Костова, Ефективност на интензификацията при ябълковото производство, Икономика и управлеие на селското стопанство, 3, 1988, стр.102
 6. 8. Костова И., Х. Кринков, Варианти на добиви в зависимост от размера и структурата на вложенията и ефективността на производството в овощарството, Икономика и управление на селското стопанство, 7, 1988, стр.69
 7. 9. Кринков Х., И. Желев, В. Джувинов, И. Костова, Икономическа ефективност на ябълкови сортове, формирани по системата “вретено”, Икомика и управление на селското стопанство, 2, 1989, стр.133
 8. 10. Кринков Х., Г.  Стоилов,  И.  Йовчев,   И.   Костова, Икономическа ефективност на растителния анализ /листна диагностика/ в овощарството, Икономика и управление на селското стопанство, 3, 1989, стр.33
 9. 11. Кринков Х., И.  Костова,   Снабденост   и   качествено състояние на основните производствени фондове в овощарството, Икономика и управление на селското стопанство, 5, 1989, стр.40
 10. 12. Кринков Х., И.  Костова,  Икономическа  ефективност на основните производствени фондове в овощарството, Икономика и управление на селското стопанство, 6-7, 1989, стр.169
 11. 13. Кринков Х., И. Костова, Л. Джабиров, Себестойност на продукцията в овощарството и резерви за нейното намаление, Икономика и управление на селското стопанство, 8, 1989, стр.54
 12. 14. Кринков Х., И. Костова, Влияние на екологичните фактори върху резултатите от производството на плодове, Икономика и управление на селското стопанство, 3, 1990, стр.49
 13. 15. Кринков Х., И. Костова,  Зависимост между вложенията и резултатите от производството в овощарството, Икономика и управление на селското стопанство, 4, 1990, стр.46

16.Костова   И.,    Интензификация    и    ефективност    на тютюнопроизводството, Икономика и управление на селското стопанство, 5-8, 1992, стр.128

 1. 17. Костова И., Влияние   на   екологичните  фактори върху резултатите от производството на тютюн, Икономика и управление на селското стопанство, 1-4, 1992, стр.174
 2. 18. Костова И., Г. Балев, Ефективност на реконструкцията и модернизацията на сушилната база за тютюн Виржиния, Икономика и управление на селското стопанст- во, 1-4, 1992, стр.85
 3. 19. Костова И., Оптимизиране равнището  на  вложенията при ориенталски тютюн, Икономика и управление на селското стопанство, 3-4, 1993, стр.68
 4. 20. Костова И., Щ.  Калинова,  Определяне на икономическия праг на вредност на едногодишните плевели при ориенталски тютюн, Икономика и управление на селското стопанство, 3-4, 1993, стр.75
 5. 21. Костова И., Г.  Станкев,  Икономическа ефективноост на сортове и кандидат сортове ориенталски тютюн, Български тютюн, 2, 1993, стр.5
 6. 22. Костова И., В. Въчев, Икономическа ефективност на технология за ленточно отглеждане на тютюн Виржиния, Икономика и управление на селското стопанство, 5, 1993, стр.19
 7. 23. Костова И., Щ.  Калинова,  Икономическа ефективност от използването на някои хербициди при ориенталски тютюн, Икономика и управление на селското стопан- ство, 6, 1993, стр.34
 8. 24. Костова И., Влияние на цените и добивите върху изменението на общата продукция при ориенталски тютюн, Икономика и управление на селското стопанство, 5, 1993, стр.36
 9. 25. Костова И., Себестойност     на     продукцията   в тютюнопроизводството, Икономика и управление на селскотостопанство, 7-8, 1993, стр.47
 10. 26. Костова И., И.  Георгиева, Икономическа ефективност на екологосъобразни системи за борба срещу синята китка при ориенталски тютюн, Икономика и управле ние на селското стопанство, 1-2, 1994, стр.65
 11. 27. Костова И., Г. Балев, Н. Чаракчиев, Икономическа оценка на фермерски модул за следберитбена обработка на тютюн Виржиния, Икономика и управление на селското стопанство, 5, 1994, стр.45

 

 1. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИ

 

 1. 28. Кринков Х., И.   Костова,  Насоки  в  развитието  на овощарството, Овощарство, 8, 1983, стр.20
 2. 29. Недев Н., Х. Кринков, И. Костова, Фактори за интензификация на ореховото производство, Овощарство,градинарство и консервна промишленост, 1986, стр.15, от дисертацията
 3. 30. Кринков Х., И. Стаматов, И. Костова, Производствени разходи при чимово-мулчирната система, Овощарство, градинарство и консервна промишленост, 3, 1988, стр.16
 4. 31. Балев Г., Н.  Чаракчиев,  И. Костова, Възстановяване и осъвременяване на сушилните Балкюринг, Български тютюн, 3, 1991, стр.22
 5. 32. Костова И., Изменение на   натурални   и   стойностни показатели при производството на тютюн, Земеделие, 2, 1993, стр.18
 6. 33. Костова И., Икономическа ефективност на тютюнопроизвод-ството, Земеделие, 4, 1993, стр.32
 7. 34. Калинова Щ., И. Костова, Как да поддържаме ориенталския тютюн чист от плевели, Земеделие, 6, 1993, стр.20
 8. 35. Георгиева И., И.  Костова,  Ефективност  на системи от хербициди за борба срещу синята китка по тютюна, Растителна защита, 9, 1994, стр.28

 

 

 

 1. V. НАУЧНИ РАЗРАБОТКИ

 

 1. 36. Инженерен проект за овощарска бригада от нов тип в СС с. Първенец на НПК “Г. Димитров” – Пловдив, 1983, Х. Кринков, В. Матев, И. Костова
 2. 37. Програма за развитието на овощарството в Странджанско-Сакарския район, 1983, В. Беляков,…И. Костова
 3. 3 Програма за развитието на производството на плодове в НПК “Българска роза” гр. Казанлък, 1983, Х. Кринков, И. Костова
 4. 39. Ефективност на капиталните вложения в овощарството /Проблеми на инвестиционния процес в овощарството/, 1985, Х. Кринков, Р. Трендафилов, И. Костова
 5. 40. Нормативи за капитални вложения и оценка на варианти за ново строителство в овощарството, 1985, Х. Кринков, И. Костова
 6. 41. Развитие на основните фондове в перспектива и необходими капитални вложения за тяхното производство, 1988, Х. Кринков, И. Костова
 7. 42. Акордна система на организация и заплащане на труда при създаване и отглеждане на млади насаждения, 1988, Х. Кринков, И. Костова
 8. 43. Прогноза за развитие на орехоплодните култури към 2020г., 1988, Л. Каварджиков, Х. Кринков, Г. Анадолиев, Ж. Русалимов, Й. Гюрчева, Н. Лалев, И. Илиев, И. Костова, А. Бахчеванска
 9. 44. Оптимални варианти на добиви при овощните култури, 1988, Х. Кринков, И. Костова, И. Йовчев, И. Стаматов, Н. Славов
 10. 45. Критерии за приемане на колективи в клуба на високодобивниците, 1989, Х. Кринков, И. Костова
 11. 46. Използване, потребност и оптимална структура на основните фондове в овощарството, 1990, Х. Кринков, И. Костова
 12. 47. Икономическа оценка на съоръженията по възстановяване и модернизация на съществуващата сушилна база за тютюн Виржиния, 1990, И. Костова, Г. Платнаров
 13. 48. Икономическа оценка на ремонта на сушилната база на тютюн Виржиния, 1990, И. Костова, Г. Платнаров
 14. 49. Усъвършенстване на системата за управление на сушилни комплекси за тютюн, 1990, Н. Чаракчиев, И. Луднев, Г. Балев, Д. Генчев, И. Костова, В. Костова
 15. 50. Ефективност на интензификацията в тютюнопроизводството, 1991, И. Костова
 16. 51. Повишаване енергийната ефективност на тютюносушилните Бълк Кюринг, 1991, Г. Балев, И. Костова
 17. 51. Създаване на технология и фамилия съоръжения за сушене на тютюн при фермерска организация на производство, 1991, Н. Чаракчиев, Г. Балев, Т. Вачков, Д. Генчев, В. Илчев, И. Костова
 18. 53. Технология за ленточно отглеждане на тютюн Виржиния на базата на универсален трактор, 1992, В. Въчев, Е. Апостолова, И. Костова, Г. Йончев, С. Мошолов
 19. 54. Ефективност на нови научно-технически решения, 1992, И. Костова
 20. 5 Разработване и предложение за нови /актуализирани/ изкупни цени на тютюна за реколта 1992 г, З. Георгиев, В. Григоров, И. Костова
 21. 56. Технология и фермерски модул за следберитбена обработка на тютюн, 1993, Н. Чаракчиев, Г. Балев, Т. Вачков, И. Костова, З. Колев
 22. 57. Установяване на технологически необходимите разходи при производството на различните типове и подтипове тютюн, 1993, 3.Георгиев,И.Костова
 23. 58. Определяне икономическата ефективност на борбата с вредителите, 1993, И. Костова
 24. 59. Анализ на причините за спада на производството на тютюн, 1995, И. Костова
 25. 60. Себестойност на тютюневите семена, 1995, И. Костова
 26. 61. Икономическа ефективност на тютюнопроизводството – нор-

мативи, 1995, И. Костова

 1. 62. Състояние на тютюнопроизводството, 1995, И. Костова
 2. 63. Установяване размера и структурата на производствените разходи в тютюнопроизводството, 1995, И. Костова