Иван Попчев

Лична информация – име, имейл, телефон, кабинет, приемно време

Акад. Иван Попчев,   ipopchev@iit.bas.bg

088 871 2307,  понеделник 12 – 13,3, 141 кабинет.

Преподавателска дейност

Дериватни пазари и инструменти, Фондови борси, Анализ на риска, Риск мениджмънт 

 Научни интереси

математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката, капиталови пазари, риск мениджмънт

 Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Popchev