Елена Георгиева

Доц. д-р Елена Георгиева

ел. поща: elena_ketk@abv.bg , тел. 0897874789;

каб. 204; приемно време сряда от 12,30 до 13,30 часа

 

  1. Образование и обучение: Завършва Икономически университет Варна със специалност „Икономика и управление на промишлеността“ през 1995 година. През 2010 година успешно защитава в СА „Д. Ценов“ Свищов дисертационен труд на тема: „Усъвършенствания в счетоводното отчитане на биологичните активи в аграрния сектор“ под научното ръководство на доц. д-р Г. Герганов.
  2. Професионално развитие През 1997 година постъпва като асистент във факултет Икономика на Аграрен университет Пловдив. От 2011 година е доцент по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)“. От 2012 до 2015 година е ръководител катедра „Счетоводство, финанси и статистика“ на Аграрен университет Пловдив. От 2015 година е доцент в катедра „Финанси и счетоводство“ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.
  3. Преподавателска дейност: Корпоративно счетоводство, Счетоводна политика и финансови отчети; Анализ на счетоводната политика; Управленско счетоводство
  4. Научни интереси в областта на счетоводната и данъчна система на предприятията в аграрния сектор.
  5. Участия в научно-изследователски проекти
  • Проект BG051PO001-4.3.04-0032 „Въвеждане на електронни форми на обучение в АУ – Пловдив“
  • Проект No. B2.6C.04 от 01.11.2017 г., /1028 НПД/ Developing Identity ON Yeld, Soil and Site ”DIONYSOS”, по програма INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020, рег. № 1952.