Почетни звания

През годините студентите и преподавателите във ФИСН имаха възможността да работят с редица изявени преподаватели и учени.

Име Дата Почетно звание
проф. д. ик. н. Иванка Димова Съйкова 18.11.2013 г. Доктор хонорис кауза