Важно за студентите - УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРАВА

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ 


Извлечение от 

          ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

Чл. 78. (1) Студент се отстранява от Университета със заповед на Ректора въз основа на доклад на Декана/ Директора на филиала в следните случаи:

1. системно неизпълнение на задължения, определени в този правилник или в съответния учебен план;

2. неспазване на разпоредбите на този правилник и други правилници на Университета;

3. предоставяне на неверни данни, въз основа на които е приет в Университета, или подправяне на документи за студентското му положение;

4. при две прекъсвания, след което не е изпълнил условията за записване в погорен курс;

5. след първи курс, ако не е заплатил семестриалната такса за летен семестър и/или няма положени изпити за първи курс;

6. не се е дипломирал 3 години след датата на семестриално завършване (2 години за магистри след висше образование);

 

Чл. 79. (1) Отстранен студент може да бъде възстановен по преценка и със заповед на Ректора...

...(4) Възстановяване на студентски права се извършва чрез заплащане на една годишна такса за платено обучение. Възстановилите права лица продължават обучението си по действащия към момента на възстановяване учебен план, като студентското положение (курс, приравнителни изпити и др.) се определят от Декана/Директора на филиала.

(5) В случаите на възстановяване на студентски права за допускане до държавни изпити и/или защита на дипломна работа без полагане на приравнителни изпити се заплаща сума в размер на една семестриална такса за обучение по държавна поръчка.

(6) На възстановените студенти се признават положените изпити преди отстраняването, които съвпадат с учебния план, по който са възстановени

 

.