Факултет по икономически и социални науки Галерия Д-р хонорис кауза проф. д.ик.н. И. Съйкова, 2013