Факултет по икономически и социални науки Наредби (решения на АС и ФС) Заповед на Декана относно избираемите дисциплини

Заповед на Декана относно избираемите дисциплини

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ

 

 

З А П О В Е Д

 

32

 

гр. Пловдив, 19.02.2013 г.

 

 

Във връзка с констатирани нарушения в организацията и администрирането на учебния процес:

 

Първо, припомням решение на Факултетен съвет на ФИСН, взето с протокол 69 от 12.03.2012 г., точка 5:

1. Записването на студентите в курсовете на избираемите и факултативните дисциплини за всяка следваща учебна година да става лично в катедрите. Студентите от първи курс избират факултативните и избираеми дисциплини за първи и втори семестър в момента на записването при инспекторите.

2. Студентите, които не са заявили своя избор, се разпределят служебно. Направеното разпределение не може да се променя през учебната година.

 

         Второ, успешно положен изпит по факултативна или избираема дисциплина, за която студентът не е записан по горния ред няма да бъде признаван за сметка на дисциплината, в която е записан.

 

 

         Настоящата заповед да се доведе до знанието на Студентския съвет при ФИСН, инспекторите и всички преподаватели.

 

 

Декан на ФИСН:............................

                                                                           /проф. д-р Иван Иванов/

 

19.02.2013

Пловдив                                

Последни новини