Връчване на сертификати по "Студентски практики - фаза 1 "

headerstudpraktikiheaderstudpraktiki2

На 23.02.2017 г. в 6 аудитория Ректорат от 16:30 ч. ще се връчат сертификати на успешно приключили практическото си обучение студенти по проект "Студентски практики - фаза 1"

 

Екип на Факултета по икономически и социални науки при ПУ "Паисий Хилендарски"

по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики" – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж",

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Последни новини