Любомир Стойчев

 1. Лична информация

д-р Любомир Йорданов Стойчев, lubo.stoychev@abv.bg, стая 126,

приемно време: сряда 14.00 – 15.00 ч., четвъртък 14.00 – 15.00 ч.

 1. Преподавателска дейност

    Връзки с обществеността

Маркетинг

Комуникация и комуникационна политика

БКВО

 1. Научни интереси

Маркетинг

PR

Интегрирани маркетингови комуникации

Инструменти на Комуникационната политика

 1. Научни трудове и участия в научно-изследователски проекти

Профил в ResearchGate:

 

 https://www.researchgate.net/profile/Lyubomir_Stoychev2

 

Публикации

 1. Стойчев, Л., В. Станев (2015). Оценяването на ефективността на PR – реалност или илюзия. Сборник с доклади от XI международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации“. С.: Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, 2015, стр. 388-396. ISBN: 978-954-8590-35-8.
 2. Стойчев, Л. (2015). Основни модели за оценка на ефективността на Сборник с доклади от XI международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации“. С.: Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, 2015, стр. 874-882. ISBN: 978-954-8590-35-8.
 3. Стойчев, Л. (2016). Концептуален модел за управление на връзките с обществеността. Сборник с доклади от Национална научно-практическа конференция за докторанти и студенти „Филип Котлър и маркетингът – традиции, превъплъщения, визии“, организирана от Катедра „Маркетинг и МИО“ към ФИСН на ПУ „П. Хилендарски“.
 4. Стойчев, Л. (2016). Политическият брандинг и услугата да бъдеш управляван. Сборник с доклади от Национална научно-практическа конференция за докторанти и студенти „Филип Котлър и маркетингът – традиции, превъплъщения, визии“, организирана от Катедра „Маркетинг и МИО“ към ФИСН на ПУ „П. Хилендарски“.
 5. Стойчев, Л., В. Станев (2017). PR като част от управлението и управлението на PR. П.: УИ „П. Хилендарски“, ISBN: 978-619-202-267-9.

 

Участия в проекти

 1. Проект 05.02.00. Икономика, организация и управление, МУ17-ФИСН-008/2017 г., „Маркетингови комуникации и изграждане на конкурентни предимства от висшите училища“ към Фонд „Научни изследвания“ при ПУ „Паисий Хилендарски“.
 2. Участие в организацията и представяне на доклади в рамките на Национална научно-практическа маркетингова конференция за студенти и докторанти „Филип Котлър и маркетингът – традиции, превъплъщения, визии“, организирана от Катедра „Маркетинг и международни икономически отношения“ към Факултета по икономически и социални науки, 2016 г.