Проект „Студентски практики – фаза 2“

 

Приемът на документи по проект „Студентски практики – фаза 2“ стартира от 13.07.2020 г.

Информация за студенти:

Документи могат да подават всички действащи студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, които в рамките на обучението си в сегашната ОКС още не са участвали в проекта.

За повече информация: https://praktiki.mon.bg/pages/infostudent

При кандидатстването за практическо обучение се избира:

1) ментор от обучаваща организация, която има сключен договор с ПУ “П. Хилендарски”;

2) академичен наставник от ФИСН.

Началната дата в графика за започване на практиката може да бъде най-рано:

– следващия понеделник, ако документите се подават в понеделник;

– по-следващия понеделник, ако документите се подават в друг ден от седмицата.

Пример: При подаване на документи на 13.07.2020 г. практиката започва най-рано на 20.07.2020 г., а при подаване на документи на 15.07.2020 г. практиката започва най-рано на 27.07.2020 г.

След потвърждаване на програмата и графика от академичния наставник студентът генерира през системата договор, към който има приложена декларация. Договорът и приложената към него декларация се разпечатват в три екземпляра.

ВАЖНО: При попълването на личната информация към профила си в системата студентът трябва да въведе личен IBAN!

При подаване на документите се представят:

– Разпечатан в три екземпляра договор, последната страница на който е декларация. На първа страница най-горе на „Днес ……………….., в гр. ……………………“ ръчно се попълва датата на подаване и „Пловдив“, а по-долу се попълва постоянен адрес. На предпоследната и на последната страница и трите екземпляра трябва да са подписани лично от студента.

– Разпечатана в един екземпляр и попълнена декларация за лична сметка. Формулярът се изтегля от тук.

Информация за обучаващите организации:

При подаване на документите се представят:

– договор на обучаващата организация, генериран през системата и разпечатан в три екземпляра с подпис и печат;

– списък на менторите, генериран през системата;

– договор/и на ментор/и от обучаващата организация, генериран/и през системата и разпечатан/и в три екземпляра (трябва да е посочен личен IBAN);

Прием на документи:

ПУ „Паисий Хилендарски“

Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24

ет. 3, каб. 355 от 10:00 до 11:00 ч. всеки работен понеделник

За контакти:

доц. д-р Таня Янкова – функционален експерт, 0887 118 552

Димитър Савов – технически изпълнител, 0896 524 224