Национална програма „Mлади учени и постдокторанти – 2“

Уважаеми колеги,

Започва изпълнението на Национална програма „Mлади учени и постдокторанти – 2“ на Министерството на образованието и науката, по която Пловдивският университет “Паисий Хилендарски” е бенефициент.

Програмата „Mлади учени и постдокторанти – 2“ е продължение на една добра практика за привличане и подкрепа на кариерното развитие на млади учени (МУ) и постдокторанти (ПД) в българските публични научни организации и държавни висши училища. Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани МУ и ПД, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017 – 2030.


Заповед на декана за вътрешноведомствена комисия

Решение на МС на Република България №206/07.04.2022 г.

Класиране на кандидатите


МОДУЛ „ПОСТДОКТОРАНТИ“

Тематични области във ФИСН: Дигитализация на мениджмънта; Продуктови иновации в бизнеса; Състояние и перспективи пред електронната търговия в условията на пандемия.

Указания за кандидатстване

Формуляр-заявление за участие

Карта за експертна оценка на проектните предложения (попълва се от рецензента)

Декларация за трудов статус


МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“

Указания за кандидатстване

Формуляр за участие

Формуляр за оценка на кандидатите

Декларация за трудов статус


Срок за подаване на документите: 26.08.2022 г.

Документите се подписват от кандидатите и се представят на хартиен носител в кабинет 110, Ректорат на ПУ Паисий Хилендарски след предварително уточнение по имейл на fisndean@uni-plovdiv.bg. Документите се подават и чрез електронна поща на fisndean@uni-plovdiv.bg. Всеки кандидат получава входящ номер, чрез който участва в процедурата.

Лица за контакт:

доц. д-р Гергана Танева (gergana.taneva@uni-plovdiv.bg)

доц. д-р Маргарита Русева (m_ruseva@uni-plovdiv.bg)