Към студентите на Факултета по икономически и социални науки

Уважаеми Колеги,

На 28.02.2022 г. с Решение на Факултетния съвет на ФИСН №164, се взе решение обучението във Факултета да продължи в неприсъствен формат.