Факултетът по икономически и социални науки – партньор в международен проект InnoAir

INNOAIR: ИНОВАТИВЕН ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ, ОТГОВАРЯЩ НА ТЪРСЕНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА ПО ЧИСТ ВЪЗДУХ В ГРАДСКА СРЕДА

Проблемите, особено актуални през последните години, засягащи опазването на околната среда и конкретно качеството на въздуха, поставят нуждата от спешни действия. Разработването и прилагането на конкретни мерки за осигуряването на по-качествени условия за живот на населението, основаващи се на съгласуваност, структурираност и измеримост, са основа за изграждането на общественото доверие и солидна инвестиция за бъдещите поколения. Създаването и поддържането на модерна и удобна градска среда за живот е от ключово значение за цялостното развитие на икономиката.

За Факултета по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ проектът InnoAir е възможност да интегрираме нашите аналитични способности и теоретична подготовка в решаването на обществено значим проблем. Участието ни в проекта е чудесна възможност да приложим на практика нашето виждане, че бъдещето на икономическата наука е свързано с анализа на данни и моделирането на сложни процеси. Продължителността и обхватът на проекта позволяват участието и на млади изследователи от факултета. Освен това е възможност за тях да участват при разработването на дългосрочни и устойчиви иновативни решения, които носят осезаеми ползи.

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“

За повече актуална информация:  https://uia-initiative.eu